Bentuk karangan:


Karangan dapat digolongkan menjadi :

1. Narasi: narasi atau cerita ialah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang biasanya disusun menurut urutan waktu. Yang termasuk narasi ialah: novel, cerpen, roman, kisah perjalanan, biografi, otobiografi.

2. Deskripsi: ialah karangan yang menggambarkan tau melukiskan sesuatu seakan-akan pembaca melihat, mendengar, merasakan atau mengalaminya sendiri.

3. Eksposisi: ialah karangan yang memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal.

4. Persuasi: ialah karangan yang tujuannya untuk membujuk, mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti dan contoh konkret.

5. Argumentasi: ialah karangan yang isinya bertujuan meyakinkan pembaca atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu permasalahan dengan mengemukakan alasan , bukti dan contoh yang nyata.

Langkah-langkah menyusun karangan:

1. Menentukan tema karangan

2. Mengumpulkan ide atau bahan karangan

3. Menyusun kerangka karangan

4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya

5. Memberi nama karangan / judul

Iklan
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d blogger menyukai ini: